fbpx

Koulutus: kuvataidemenetelmät asiakastyössä Kuva maalausvälineistä, Johanna Wahlbeck

 

Kuva ja asiakastyö -koulutus

 

Koulutus: kuvataidemenetelmät asiakastyössä
Johanna Wahlbeck. Kuva: Ella Tommila

Järjestätkö täydennyskoulutusta esimerkiksi terapeuteille, työnohjaajille, valmentajille, sosiaalityöntekijöille tai varhaiskasvattajille? Kaipaako organisaatiosi uusia välineitä ja menetelmiä asiakastyöhön?

Haluaisitko itse käyttää kuvia ja kuvallisia menetelmiä osana asiakastyötäsi, mutta et tiedä, miten voisit aloittaa? Oletko sitä mieltä, että vaikka kuvataidemenetelmät olisivat kiinnostavia, ne eivät ole sinua varten, koska sinulla ei ole kuvataiteellista koulutusta tai et koe olevasi kuvataiteellisesti lahjakas?

Kuva ja asiakastyö -koulutus voi olla ratkaisu sinulle, jos vastasit myöntävästi yhteenkään yllä olevista kysymyksistä!

 

 

Mitä hyötyä kuvataidemenetelmistä on asiakastyössä?

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita ja tarkentaa mielikuvia ja toiveita. Kuvien kautta on mahdollista päästä käsiksi tunteisiin ja vaikuttaa niihin – niiden avulla päästään sanojen tuolle puolen. Siksi kuvataidemenetelmät sopivat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä. Kuvien kautta on helppo löytää uusia näkökulmia.

Kuvaa ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää matalalla kynnyksellä kaikenlaiseen asiakastyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Kuvataidemenetelmät soveltuvat sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa tehtävään työhön. Aiempaa kokemusta tai mitään erityistä osaamista ei vaadita myöskään asiakkailta. Kuvalliset menetelmät sopivat kaikille, myös erityisryhmille.

 

Kenelle Kuva ja asiakastyö -koulutus sopii?

Kuva ja asiakastyö -koulutus on täydennyskoulutusta, joka antaa uusia eväitä, työkaluja ja inspiraatiota asiakastyöhön riippumatta siitä, työskentelevätkö osallistujat lasten ja nuorten, työikäisten tai vanhusten kanssa.

Osallistujat voivat olla esimerkiksi terapeutteja, valmentajia tai työnohjaajia, tai he voivat työskennellä esimerkiksi lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön, varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen parissa. Kuvataidemenetelmät soveltuvat kaikenlaiseen asiakastyöhön ja kaikille asiakasryhmille, oli kyseessä neuvonta, ohjaus tai hoito.

Aiempaa osaamista kuvataiteesta tai kuvallisesta ilmaisusta – motivaatio kuvallisen ilmaisun käyttöön työssä riittää.

 

Onko koulutuksesta hyötyä juuri minulle tai organisaatiolleni?

Olen opettanut hyvin erilaisia asiakastöitä tekeviä ihmisiä käyttämään kuvaa ja kuvallisia menetelmiä matalalla kynnyksellä jo pidemmän aikaa. Vuonna 2017 kehitin Kuva ja asiakastyö -konseptin ja ensimmäinen koulutus tällä nimellä toteutettiin. Kuva ja asiakastyö on täydennyskoulutuskonsepti, joka on otettu muun muassa useiden kesäyliopistojen ohjelmaan.

Koulutuksessa osallistuja saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea siihen, miten hän voi kehittää omaa työtään hyödyntämällä kuvaa ja kuvataidemenetelmiä. Opiskelija pääsee myös heti, jo kurssin aikana, soveltamaan oppimaansa käytännön työhön. Opiskelija saa sekä teoreettisen pohjan että käytännön valmiuksia taidelähtöisten menetelmien soveltamiseen.

Yksi iso tai jopa isoin osa-alue kurssillani on työnohjauksellinen ja konsultoiva; jokainen osallistuja miettii kurssin aikana esimerkkejä siitä miten joko soveltaa kuvallisia menetelmiä asiakastyössään, tai miten niitä voisi soveltaa. Tämä työnohjauksellinen puoli on luonnollisesti luottamuksellista koulutuksessakin.

Käydessämme näitä läpi ryhmä oppii myös toisiltaan ja keksin erilaisia tapoja miten juuri siinä ja siinä tilanteessa voisi kokeilla.

Kurssin aikana on myös erityisen turvallista ja hyvä kokeilla/syventää kuvan käyttöä asiakkaan tai asiakkaiden kanssa, mutta tämä ei ole välttämätöntä.

En opeta kurssilla vain jotain tiettyjä menetelmiä, vaan periaatteet, joiden varassa käyttää kuvataiteellisia menetelmiä eri konteksteissa.

Esimerkkeinä käytetään joitain kehittelemiäni tehtäviä (tai ns. menetelmiä, mutta jonkun tietyn kaavamaisen menetelmän käyttäminen eri tilanteissa ei ole kokemukseni mukaan kovin syvällistä kuvallisten menetelmien käyttöä), ja keksitään yhdessä uusia, sekä opetellaan kehittelemään uusia ”menetelmiä”/sovelluksia tilannetekijät huomioiden.

Myös kuvien teko kurssin aikana kokemuksellisesti oppien on ollut itsessäänkin aiempien osallistujien palautteissa erityisen antoisaa ja omaa hyvinvointia tukevaa.

Jos kuvalliset menetelmät ovat sinulle jo entuudestaan tuttuja ja olet ehkä jo käynyt Kuva ja asiakastyö -koulutuksen, voit osallistua syventävälle jatkokurssille. Tulevista kaikille avoimista kursseista löydät tiedot täältä.

Syventävjatkokursseja alettiin järjestää syksyllä 2022 opiskelijoiden toiveesta. Voit tilata jatkokurssin myös omalle organisaatiollesi.

 

Koulutuksen sisältö

Kuva ja asiakastyö -koulutuksia järjestetään eri laajuisina kokonaisuuksina parin tunnin mittaisesta tutustumisesta alkaen. Koulutuksessa painottuu kokemuksellisuus ja osaamisen soveltaminen omassa asiakastyössä. Esimerkiksi kolmen opintopisteen kokonaisuus sisältää neljä teemakokonaisuutta seuraavasti:

Teoria

 • kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä

 • kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti

Käytäntö

 • käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)

 • kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa

 • asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen

 • asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):

 • kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)

Eettisyys ja reflektio

 • eettiset periaatteet (esimerkiksi luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä

 • oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Opiskelija osaa käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas tulee kohdatuksi haastavissakin tilanteissa.

 

Koulutuksen tavoitteiden mukaan suoritettuaan opiskelija osaa:

 

Teoria

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä

 • tunnistaa kuvataidemenetelmien käytön historiallisen kontekstin

Käytäntö ja soveltaminen

 • tunnistaa omaan työhösi sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä

 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa

 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä 

 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan itsenäistä toimintaa ohjaamalla

 • perustella työssä käyttämiään menetelmiä

 

Eettisyys ja reflektio

 • toteuttaa kuvallisen asiakastyön eettisiä periaatteita, kuten luottamuksellisuutta

 • arvioida omaa kuvallista työskentelytapaansa asiakastyössä ja -vuorovaikutuksessa 

 • arvioida työssä käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta

 

Kuva ja asiakastyö -koulutuksen syventävä jatkokurssi

Jatkokurssilla pääset syventämään osaamistasi kuvan ja kuvataiteen menetelmien käytöstä asiakastyössä.

 

Syventävän jatkokurssin sisältö jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen:

 

Teoria

 • syventävä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä 
 • kuvataidemenetelmien käyttöä tukevaa teoriaa

Käytäntö

 • käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö) 
 • kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa 
 • asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen 
 • asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita 

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):

 • kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana) 

Eettisyys ja reflektio

 • eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä 
 • oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus) 

 

Kouluttaja Johanna Wahlbeck

kuvituskuva kuvataidekursseja kuvassa näkyy käsiä, jotka maalaavatOlen kehittänyt Kuva ja asiakastyö -konseptin ja toimin itse kouluttajana kaikilla kursseilla. Taustaltani olen taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava.

Minulla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Käytän työssäni taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Toimin aikaisemmin yli kymmenen vuotta taidemuseossa taidekasvatustehtävissä.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi olen käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja olen koulutettu työnohjaaja. Myös työnohjaajana olen erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen.

Laajan taustani ja kokemukseni ansiosta pystyn opastamaan sinut kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen voisi omassa asiakastyössäsi tarkoittaa.

 

Miten ja missä koulutus toteutetaan?

Koulutan Kuva ja asiakastyö -konseptilla eri puolilla Suomea muun muassa yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa. Osa kursseista järjestetään lähiopetuksena, osa verkossa, hybridinä tai monimuoto-opetuksena.

Kurssit on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa. Esimerkiksi viiden opintopisteen laajuinen kesäyliopistoissa opetettava kokonaisuus sisältää kuusi opetuspäivää sekä 33 tuntia itsenäisesti toteutettavia, omassa asiakastyössä sovellettavia kehittämistehtäviä.

Voit myös tilata koulutuksen omalle ryhmällesi tai yksityisopetuksena itsellesi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Kurssin laajuus voidaan räätälöidä toiveidesi mukaan.

 

Milloin Kuva ja asiakastyö -koulutus alkaa? Miten pääsen mukaan?

Klikkaa tästä ja löydät tulevat kurssit ilmoittautumislinkkeineen. Tervetuloa mukaan!

Ota yhteyttä, mikäli haluaisit järjestää koulutuksen osana oman organisaatiosi kurssitarjontaa tai tilata koulutuksen esimerkiksi henkilökunnalle. Voit ottaa yhteyttä myös täyttämällä sivun alaosan yhteydenottolomakkeen.

 

Osallistujien palautetta Kuva ja asiakastyö -koulutuksesta:

 

Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!Puheterapeutti

 

Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!Työnohjaaja

 

Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.Pari- ja perhepsykoterapeutti 

 

Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.
Taru, Viestintäkonsultti

 

Kouluttajan pätevyys niin taidehistorian kuin kuvataidemenetelmien soveltamisen asiantuntijana sekä kuvataideterapeuttina teki vahvan vaikutuksen.
Kuva- ja asiakastyö -koulutukseen osallistunut Sisko Väisänen

 

Tein Kuva ja asiakastyö -opinnot keväällä 2020. Aloitin Jyväskylässä läsnäololla ja jatkoimme etänä. Oli mukava tehdä ja pohtia yksin ja porukalla. Sain työhöni myös paljon välineitä. Johannalla on huikea määrä tietoa, osaamista, kokemusta ja erityisen paljon iloa mukana koulutuspäivissä. Suosittelen siis näitä opintoja. Ja PS. Ei tartte olla hyvä kuvisnumero todistuksessa ja toki se saa ollakin 
Tiina Honkonen, YTM, työnohjaaja, kouluttaja

 

Kurssi on avannut minulle kuvallista ilmaisua; kuinka sitä voi käyttää ja kuinka kuvista voi puhua.
Olen alkanut soveltaa kuvallista ilmaisua vastaanotolla jo enemmän, esim. esille tuodut ja ennalta hankitut hyvät välineet ovat merkki siitä, että kuvan tekeminen tai värien käyttö on yksi vaihtoehto kaikille eikä sitä sovelleta vain joillekin lapsille, jotka eivät puhu.
Kurssin käytyäni osaan paremmin ottaa lapsen piirustuksen tai työn puheeksi neutraalilla ja uteliaalla tavalla, johon lapsi voi halutessaan tarttua, ja korjata tai reagoida miten haluaa.
’Vaadimme’ liikaa sanoja ja puhetta psykiatrialla, kaikki eivät ole verbaalisia ja silti ihmisillä on paljon tunteita ja kokemuksia, joita he haluavat jakaa. Vuorovaikutuksessa voi olla niin monin eri tavoin.
Henkilökohtaisesti koin kurssin myös hyvin avaavana kokemuksena värien ja kuvien maailmaan. Löysin ikäänkuin takaisin leikin maailmaan, missä asiat eivät ole oikein tai väärin tai hyvin tai huonosti. Voi vain uppoutua tekemään ja yllättävän helposti pääsin flow-tilaan, joka tuotti suurta iloa!”
Kuva ja asiakastyö -kurssin osallistuja, lastenpsykiatri

 

”Päivät olivat meille hyvä hengähdyspaussi arjen pyörityksestä. Pidimme siitä, että saimme keskittyä koulutuksen aiheeseen ilman kiirettä ja härdelliä. Oli hyvä ja tärkeää, että meillä oli aikaa ja tilaa prosessoida sitä kaikkea, mitä tehtiin. Se mahdollisti sen, että pystyimme heittäytymään mukaan tekemiseen, vaikka aluksi moni meistä sanoikin kuvataiteen olevan itselle sellainen ’mörkö’. Saimme koulutuksesta ihan oikeita konkreettisia ideoita, joita voimme työssämme kokeilla ja hyödyntää.”
Ohjausta oikeaan suuntaan -hankkeen kaksipäiväinen kuvallisten menetelmien koulutus opinto-ohjaajille

 

”Looginen oppimista ja prosessia tukeva ammattitaitoinen monipuolinen eteneminen aloituksesta päätökseen. Rohkaisi monipuoliseen kuvallisten menetelmien käyttöön asiakastyössä. Motivointi kuvalliseen tekemiseen.”
Kuva ja asiakastyö -kurssin osallistuja

 

”Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa!”
Kuva ja asiakastyö -kurssin osallistuja

 

”Kiitos Johanna! Innostit ajattelemaan ja tekemään. Kiinnostava koulutus, avaa uusia väyliä omaan työhön.”
Kuva ja asiakastyö -kurssin osallistuja

 

”Hakeuduin Kuvan käyttö asiakastyössä -koulutukseen löytääkseni ja oppiakseni uusia luovia, toiminnallisia ja kuvallisia työmenetelmiä auttaakseni perheitä ja perheenjäseniä löytämään tapoja ilmaista mm. tunteita ja ajatuksia, joita he eivät välttämättä tavoita sanallisella tasolla.
Kuvallinen työskentely syvensi asiakastyötä ja sen kautta löytyi käsittelyyn sellaisia asioita, joita pelkästään sanallisella tasolla ei olisi voinut tavoittaa.

Yllätyin kuvien voimasta omakohtaisesti lähiopetuspäivinä ja asiakastyössä, kuinka ne nostivat myös sellaisia asioita käsittelyyn, jotka olivat vasta sisäisenä hahmona. Koulutuksen aikana ymmärsin, kuinka kuvan kautta työskentely onnistuu ilman että ohjaaja ja/tai ohjattava on taiteellisesti lahjakas. Sain teoreettista ja käytännöllistä tietoa kuvallisten menetelmien käytöstä.

Johannan laaja koulutus- ja osaamistausta antoivat mahdollisuuden käsitellä kuvallisia asioita monipuolisesti ja joustavasti.
Johannan avoin ja innostava ohjaamistyyli loi luovan oppimisympäristön.

Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin tähän koulutukseen, jossa opin todella paljon luovista, toiminnallisista ja kuvallisista työmenetelmistä, joita olen rohkeampi käyttämään jatkossa työssäni.”
Diakoninen perhetyöntekijä

 

Yhteydenottolomake

Vastaan lomakeyhteydenottoihin lähtökohtaisesti osoitteesta johanna@oivallamme.fi
En koskaan lähetä roskapostia, mutta jopa yksityisiä keskusteluviestejä voi tänä automaattisten roskapostiharavien aikana mennä roskapostilaatikkoon.
Jollet saa viestejäni ja haluat niitä vastaanottaa, tarkistathan roskapostilaatikon ja merkitset tarvittaessa sähköpostiosoitteeni luotettavaksi lähettäjäksi.

Lähetän ilmaiset pinkit taidevinkit käyttäen Mailchimp:iä. Jollet saa viestejä, tarkistathan vaihtoehtoiset postilaatikot ja lisäät osoitekirjaan.
Voit koska tahansa perua tilauksen täyttämällä lomakkeesta kohdan ”ei kiitos”, tai esimerkiksi lähettämällä minulle tiedon sähköpostitse, tai klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa tilauksen lopetuslinkkiä.

Tietosuojaselosteeni voit lukea klikkaamalla tästä.

 

Lue lisää Johanna Wahlbeck Oy:stä

Blogiteksti siitä, miten kuvien avulla voi onnellistua

Blogiteksti kansainvälisestä työpajasta

 

Johanna Wahlbeck Oy:n pääpalvelut